Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS I POLÍTICA DE PRIVADESA DE LA PLATAFORMA DE CROWDFUNDING D’UNIVERSAL TECNO SERVICES I EL PROJECTE BCNWIFI

En usar aquest lloc web, vostè accepta les condicions d’ús. Si no està d’acord amb aquests termes d’ús, per favor, no utilitzi aquest lloc web. Ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar porcions d’aquests termes a qualsevol moment. Per favor, consulti aquests termes periòdicament per estar actualitzat dels possibles canvis.

1.- Informació general

El lloc web www.bcnwifi.com és propietat d’Universal Tecno Services, Representacion a Espanya, S.L.O. (d’ara endavant UTS), societat de nacionalitat espanyola, domiciliada en C/ Arago 643, Local 140, Barcelona 08026 amb C.I.F. , titular del CIF B-66181546 i ofereix com a mitjà principal de contacte la següent adreça de correu electrònic: informacion@universaltecno.eu.com. L’assumpció de les presents Condicions d’ús d’aquesta Plataforma de Crowdfunding (Micromecenazgo), obliga al seu compliment tant als Autors com als Mecenes enfront de UTS.

2.- Definicions

En el present documento els següents termes tindran la definició que a continuació s’especifica:

Aportació: Desemborsament realitzat pel Mecenes en concepte de participació en el finançament del Projecte conforme s’estableix en el present Contracte.

Autor/és: Es refereix als creadors i autors dels projectes presentats en la Plataforma.

Contingut: Es refereix a vídeos, clips d’àudio, comentaris per escrit en el fòrum, dades, textos, fotografies, programari, scripts, gràfics i qualsevol altra informació i documentació allotjada en els llocs web del grup Universal Tecno Services a tot el món. Mes informació en www.universaltecno.com

Finançament necessari: Import que es requereix per al finançament dels objectius.

Mecenes: Usuaris de la Plataforma que opten per finançar projectes dins de la mateixa.

Parts: es refereix conjuntament a l’Autor i al Mecenes.

Web bcnwifi.com: Es refereix a la plataforma de finançament col·lectiu disponible en el lloc web https://www.bcnwifi.com

Projecte: Projecte concret presentat per al seu finançament per un Autor.

Recompenses: Contraprestacions obtingudes per el/els Mecenes a canvi de finançar els projectes.

Lloc: Es refereix al lloc web bcnwifi.com

Tarifa de la Plataforma: Té la definició assignada en la clàusula nou de l’apartat quart Ús de la Plataforma, Responsabilitat, en les presents Condicions d’ús.

Usuaris: Qualssevol usuaris de la Plataforma.

3.- Protecció de dades.

UTS informa a l’Usuari que les dades que siguin recollits en virtut del present formulari i els altres dades de caràcter personal que siguin recollits com a conseqüència de la navegació de l’Usuari per aquesta pàgina web seran emmagatzemats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de la nostra empresa, per al seu ús exclusiu en aquesta Plataforma. L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a la nostra empresa. manifestant la seva voluntat sobre aquest tema a l’adreça abans informada o bé directament al nostre correu electrònic informacion@universaltecno.eu

D’igual manera, l’Usuari accepta de manera expressa que les dades de caràcter personal aquí recollits siguin comunicats a altres Usuaris del portal bcnwifi.com. UTS, així com a terceres entitats titulars de plataformes de pagament, per possibilitar únicament el correcte funcionament dels serveis de la plataforma bcnwifi.com. L’Usuari queda informat que aquest consentiment és revocable.

4.- Ús de la Plataforma. Responsabilitat.

Les presents condicions tenen la finalitat de regular l’ús de la Plataforma per part dels Usuaris. Amb l’alta en la Plataforma, els Usuaris accepten expressament l’aplicació de les següents condicions i per això l’Usuari reconeix i accepta que:

La Plataforma bcnwifi.com és una plataforma de finançament col·lectiu que possibilita als creadors de projectes de basats en els serveis prestats per UTS, la seva presentació als membres de la comunitat per obtenir finançament per als citats projectes.

El finançament així obtingut pot implicar:

La percepció per part dels mecenes de les recompenses que siguin acordades amb els creadors.

La inexistència de contraprestació alguna a favor dels mecenes.

El lliurament dintre del termini i en la forma escaient d’aquesta recompensa és un dret per al Mecenes i una obligació per a l’Autor des del moment en què el Projecte de conformitat amb el finançament sol·licitat per l’Autor es consideri finançat.

L’obligació de l’Autor de lliurar les recompenses comprèn l’obligació de lliurar-les en les mateixes condicions especificades en el Projecte ajustant-se sempre a la descripció que va proporcionar. El termini d’enviament haurà de cenyir-se rigorosament a la descripció de cada Projecte, no superant mai l’any natural, excepte especificació explícita i visible fàcilment en la descripció del Projecte.

Les recompenses podran consistir en:

Donatius

Precompra del producte o servei

Descompto per a la compra del producte o servei

Producte o servei personalitzat

Experiències

Involucración

La Plataforma bcnwifi.com, no és una plataforma de finançament participatiu (PFP) de les regulades en la Llei 5/2015 de 28 d’abril de 2015, no sent aplicable la citada Llei als projectes finançats en la Plataforma.

La Plataforma no és cap tipus de mercat financer, ni primari ni secundari, ni UTS realitza una captació d’estalvi del públic, solament usa aquests fons per expandir la seva infraestructura.

La Plataforma no atorga cap tipus d’assessorament d’inversions.

UTS és l’únic responsable de la informació i documentació posada a la disposició de la resta d’Usuaris en la Plataforma, sense perjudici de l’ajuda o assistència que pot prestar la nostra empresa en la presentació i l’elaboració dels diferents documents posats a la disposició dels Usuaris

Els Mecenes són conscients que, per la seva participació en els projectes presentats en la Plataforma, poden assumir participar en projectes que suposin la pèrdua total de l’aportació que hagin realitzat.

La Plataforma, atès que només proveeix d’un aparador per a la trobada virtual entre els Usuaris, no pot assegurar ni garantir, i en cap punt ni assegura ni garanteix la veracitat, exactitud i/o actualitat de les dades o documents que siguin facilitats pels Autors en la Plataforma, més enllà de la validació formal que realitza respecte dels Usuaris de la Plataforma.

Aquesta Plataforma és d’ús privat per UTS. Des d’aquesta no es poden incloure altres productes per tercers. Si un usuari o mecenes està interessat a publicar el seu projecte amb la intenció d’aconseguir fons de micromecenazgo, deurà usar alguna altra plataforma que trobi per la xarxa, dedicada a aquesta fi.

UTS garanteix que una vegada aconseguida la quantitat necessària d’un punt d’accés (+ 10% per garantir la base necessària per impagaments), desistirà de sol·licitar més fons per al mateix. Així mateix, per evitar que els usuaris interessats es dediquin solament a indicar el seu interès en el projecte per després no aportar la quantitat del compromís, UTS podrà sol·licitar a compte fins a un 20% de l’aportació compromisaria. Si el punt d’accés no arribés a bona fi, aquesta quantitat podrà ser retornada en la seva integritat o que el mecenes, la pugui aportar a un altre punt de connectivitat.

Les relacions que s’estableixin entre els Autors i els Mecenes, són del tot punt alienes a la Plataforma bcnwifi.com i a UTS quedant tan sols obligats al compliment d’aquelles els Autors i els Mecenes que subscriguin i assumeixin a tal fi els documents contractuals corresponents.

La Plataforma no ostenta cap interès ni directe ni indirecte sobre els projectes que siguin penjats per Autors diferents de UTS en la Plataforma.

UTS no té obligació d’intervenir com a mediador, ni de realitzar cap labor de mediació entre els Mecenes i els Autors.

La informació que sigui posada a disposició pels Autors respecte dels projectes pot ser confidencial, per la qual cosa la divulgació d’aquesta informació pot comportar el sorgiment de responsabilitats a l’Usuari que reveli la informació confidencial.

Cada Usuari disposarà d’un nom d’Usuari i una contrasenya. És responsabilitat de cada Usuari l’ús d’aquestes dades identificatives, així com la preservació de la confidencialitat respecte dels mateixos.

Els pagaments i aportacions que es realitzin a través de la Plataforma, seran realitzats bé a través de tres vies de pagament:

La plataforma de pagament PAYPAL (www.paypal.es),

La plataforma de pagament STRIPE (www.stripe.com/es),

Targeta de crèdit (usant Paypal com a mediador).

UTS podrà sotmetre el Projecte amb anterioritat a la fase de finançament a la validació dels Usuaris. Només els projectes que aconsegueixin un nombre de validacions dels Usuaris elevat, passaran a la fase de finançament.

Els projectes només estaran en fase de finançament, excepte excepció, un període màxim de NORANTA (90.-.) dies.

Els Usuaris accepten expressament l’enviament de comunicacions electròniques a l’adreça de correu electrònica facilitada pels mateixos.

Els Usuaris hauran de comportar-se de manera decorosa en l’ús de la Plataforma i en les manifestacions que realitzin en el si de la mateixa. Cada Usuari serà responsable del seu comportament dins de la Plataforma respecte de tercers.

La Plataforma realitza un cert grau de comprovació sobre la identitat i existència dels Usuaris que es comprometen amb les Localitzacions en la Plataforma. No obstant això, no pot garantir la veracitat, realitat o exactitud dels extrems i/o documents manifestats o publicats pels mateixos. Serà responsabilitat dels Usuaris la comprovació i confirmació del manifestat pels Usuaris proponents de projectes amb vista a l’adequada adopció de la decisió de col·laborar en el finançament del projecte.

El finançament recaptat per al Projecte només serà lliurada a l’Autor en cas que s’obtingui el 100% de la quantitat sol·licitada.

Els Autors seran responsables dels danys tant directes com a indirectes (Pèrdua de beneficis, dany en reputació) que es derivin per UTS com a conseqüència de l’incompliment dels Autors de les obligacions assumides amb els Mecenes.

En cas d’incompliment de qualsevol de les condicions establertes en les presents Condicions d’Ús i/o si escau de les Condicions de finançament assumides pels Autors, i aquest incompliment suposés un dany material, moral, directe o indirecte per UTS, incloent-se expressament el dany en reputació tant en l’entorn online com en l’offline, els Autors quedaran obligats a mantenir indemne a UTS de qualssevol danys i perjudicis que aquest incompliment li hagués pogut implicar, havent de:

Abonar a UTS una quantitat en concepte de penalització del 100% de l’import recaptat en la Plataforma.

Indemnitzar de manera acumulativa a la penalització anterior, la totalitat de danys i perjudicis que el citat incompliment li hagués irrogat a UTS.

UTS es reserva el dret de:

Rebutjar qualsevol localizacion que li sigui remesa per a la seva publicació en la Plataforma, o cancel·lar-ho en cas de no obtenció del 100% del finançament sol·licitat.

Cancel·lar el finançament d’un projecte en qualsevol fase si considera que el Projecte no s’ajusta a les presents condicions d’ús, és fraudulent o per qualsevol causa és contrari a la legalitat vigent a cada moment, o simplement per falta d’interès de la comunitat.

En tot cas, l’existència de les presents Condicions d’Ús no eximirà als Usuaris del compliment de la legislació vigent.

Els Autors deuran a tot moment identificar-se degudament davant els Mecenes, assenyalant les següents dades de contacte que només podran ser modificats prèvia comunicació al Mecenes:

Adreça física

Correu electrònic

Número de telèfon

Els Autors a petició de UTS hauran de:

Facilitar informació detallada del desenvolupament del Projecte i de les Recompenses conforme al calendari contingut en la documentació del Projecte i en tot cas, en relació a l’execució i desenvolupament del Projecte en un termini màxim de cinc (5.-) dies laborables des de la petició.

Facilitar quantes explicacions i documentació addicional sigui sol·licitada per UTS en relació amb la informació que hagi estat prèviament facilitada.

Mitjançant l’alta en la Plataforma, l’Usuari eximeix de tota responsabilitat a la Plataforma ja sigui de naturalesa civil, mercantil, administrativa o fiscal, a UTS i als seus directius, empleats i col·laboradors per qualssevol pèrdua o menyscapte que l’Usuari pogués sofrir com a conseqüència de la seva participació en els Projectes.

En tot cas, UTS desaconsella expressament a tots els Usuaris la col·laboració en el finançament de qualsevol projecte en tant els Usuaris no estiguin conformes, desconfiïn o dubtin d’algun o alguns punts del mateix, o respecte de l’Autor.

5.- Alta de projectes i d’Usuaris en els projectes publicats.

Tots els Usuaris, tant aquells que utilitzin la Plataforma amb vista a publicar els seus projectes per a la sol·licitud de col·laboració per part de la resta dels Usuaris com aquells que pretenguin col·laborar en el finançament dels projectes, hauran de subscriure el present “Formulari d’Alta” (Condicions d’Ús i Política de Privadesa) en la Plataforma que implica l’acceptació expressa de les presents Condicions. En el termini de vint-i-quatre (24.-) hores des de la formalització per part de l’Usuari del citat Formulari d’Alta, UTS enviarà un correu electrònic de confirmació a l’adreça de correu electrònic indicada per l’Usuari.

Quan l’Autor vulgui proposar un projecte en la Plataforma perquè els restants Usuaris puguin col·laborar en el finançament del mateix si ho estimen pertinent, aquell haurà d’acceptar amb anterioritat a la publicació del projecte un “Formulari de Projecte” (Condicions de Finançament) en “Envia la teva Localització”, que al costat de les presents Condicions d’Ús li seran aplicable. En el termini de set (7.-) des de la formalització per part de l’Autor del citat Formulari de Projecte, UTS enviarà un correu electrònic de confirmació a l’adreça de correu electrònic indicada per l’Usuari, confirmant l’acceptació o denegació per part de UTS del Projecte per a la seva publicació en la Plataforma.

Quan un Mecenes vulgui participar en el finançament d’un projecte, el procés de formalització constarà de dues fases.

La primera d’elles consisteix en l’acceptació de les Condicions de finançament, que, juntament amb les presents Condicions d’Ús, els seran aplicable en la relació amb la Plataforma i amb l’Autor respecte d’aquest projecte.

La segona d’elles consisteix a fer efectiu conforme als paràmetres i quanties definides en el Projecte l’import pel qual l’Usuari vulgui participar en el finançament del projecte a través dels diversos mecanismes de pagament disponibles en la Plataforma, i que serà lliurat íntegrament a l’Autor.

6.- Propietat Intel·lectual

UTS no tenen cap dret de propietat intel·lectual sobre els projectes que es vagin a finançar a través de la Plataforma. UTS no pot comercialitzar ni vendre aquests projectes ni obtenir part dels beneficis econòmics que pugui generar el projecte. UTS no obtindrà cap tipus de benefici del projecte després del seu període de finançament en la Plataforma. La Plataforma proporciona la possibilitat als Autors d’actualitzar contingut propi a la Web. UTS no té cap dret de propietat sobre el citat contingut.

En tot cas, en virtut de l’acceptació dels presents termes i condicions, els Usuaris atorguen a UTS una cessió no exclusiva del Contingut per a l’àmbit mundial i per un període de vint (20.-) anys para:

Usar, transmetre, reproduir, codificar, copiar, mostrar, distribuir i explotar d’una altra manera el Contingut, juntament amb totes les obres associades de drets d’autor o metadades, incloent, sense limitació, fotografies, gràfics i text descriptiu en relació amb els projectes i la Plataforma, fins i tot amb finalitats comercials i promocionals.

Permetre que altres Usuaris transmetin, reprodueixin, descarreguin i visualitzin les obres sempre amb finalitats relacionades amb la Plataforma

Permetre a uns altres utilitzar i publicar, el nom, marques, imatges, materials personal i biogràfic dels Autors i els membres del seu grup, en relació amb els serveis prestats a través de la Plataforma. No obstant això, UTS sí podrà fer ús de la imatge dels projectes per a promocions relacionades amb la pròpia plataforma

La Plataforma possibilita als Usuaris la capacitat d’agregar, crear, carregar, enviar, distribuir o publicar Contingut. Aquest Contingut poden ser vídeos, clips d’àudio, comentaris per escrit en el fòrum, dades, textos, fotografies, programari, scripts, gràfics, o una altra informació en el Lloc.

Els Usuaris declaren, garanteixen i poden demostrar que

Posseeix o controlen tots els drets de tot el Contingut dels seus enviaments d’Usuari, o que el contingut d’aquests enviaments d’Usuari és de domini públic,

Tenen plena autoritat per actuar en nom dels propietaris dels seus enviaments d’Usuari a utilitzar aquest Contingut com es contempla en aquestes Condicions d’Ús i la concessió dels drets de llicència establerts anteriorment,

Tenen permís per usar el nom i imatge de cada persona individual identificable i l’ús individual d’aquesta identificació o informació personal com es contempla en aquestes Condicions d’Ús. Que l’ús o explotació d’aquests Continguts d’Usuaris per UTS i la utilització o explotació pels Usuaris del Lloc i de la Plataforma com es contempla en el present Acord no infringirà ni violarà els drets de qualsevol tercer, incloent sense limitació, qualsevol dret a la privadesa, drets de publicitat, drets d’autor, drets contractuals, o qualsevol altra propietat intel·lectual o drets de propietat. Els Usuaris entenen i assumeixen que UTS tindrà el dret a eliminar, editar, modificar el format, citar o traduir qualsevol material, el contingut o la informació presentada, i que tota la informació pública o privada de transmissió a través del Lloc és responsabilitat exclusiva de la persona que ha creat aquest contingut i que UTS no serà responsable per qualsevol error o omissió en qualsevol contingut, i que UTS no pot garantir la identitat d’altres Usuaris amb els quals poden interferir en el curs de la utilització de la Plataforma. UTS no recolza i no té control sobre cap dels lliuraments dels Usuaris.

7.- Terminació

UTS podrà donar per acabat l’accés a tot o qualsevol part de la Plataforma a qualsevol moment, amb o sense causa, amb o sense previ avís, amb efecte immediat. Els Usuaris que desitgin cancel·lar el compte hauran de fer-ho seguint les instruccions en el lloc. Totes les disposicions de les Condicions d’Ús que per la seva naturalesa haurien de sobreviure a la terminació seguiran vigents, incloent, sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

8.- Modificació de les presents condicions d’ús.

Les presents condicions d’ús podran ser modificades per UTS a qualsevol moment. UTS enviarà un correu electrònic als Usuaris remetent comunicació advertint de la nova versió de les presents condicions d’ús i la seva disponibilitat a la pàgina web www.universaltecno.com

En cas que l’Usuari estigués disconforme amb la modificació operada en les condicions d’ús, disposarà d’un termini de quinze (15.-) dies per mostrar la seva disconformitat que en tot cas suposarà la baixa en l’alta de la Plataforma i la cancel·lació de les dades personals sense perjudici de les obligacions que l’Usuari pogués mantenir enfront de la Plataforma.

En cas que, en el termini establert en el paràgraf anterior, l’Usuari no mostrés disconformitat alguna, s’entendran acceptades les condicions d’ús amb la modificació operada en les mateixes.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I SUBMISSIÓ A ARBITRATGE

9.1.- Tota controvèrsia derivada d’aquestes Condicions o que guardi relació amb elles, inclosa qualsevol qüestió relativa a la seva existència, validesa o terminació, serà resolta definitivament mitjançant arbitratge de Dret, administrat per la Cort d’Arbitratge de la Càmera Oficial de Comerç i Indústria de Barcelona, d’acord amb el seu Reglament d’Arbitratge vigent a la data de presentació de la sol·licitud d’arbitratge. El tribunal arbitral que es designi a aquest efecte estarà compost per un únic àrbitre i l’idioma de l’arbitratge serà l’espanyol. La seu de l’arbitratge serà Barcelona (Espanya).

9.2.- La Legislació aplicable a les presents Condicions és l’espanyola.

10.- NUL·LITAT PARCIAL

Per al cas que un laudo arbitral declarés nul·la/s alguna/s clàusules de les presents Condicions, la resta d’elles romandran en vigor i obligarà a les Parts conforme al tenor de les clàusules que no havent estat declarades nul·les, puguin seguir sent aplicades i executades després de la declaració de nul·litat parcial.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search